Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Deklaracja dostępnośći

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności strony internetowej Zespołu Szkół Zawodowych w Bogatyni:
www.zszbogatynia.pl


Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do – strony internetowej Zespołu Szkół Zawodowych w Bogatyni.
Data publikacji strony internetowej: 21.06.2012r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 04.10.2014r.

Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 04.04.2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełnienia wymagań oraz wyłączenia:
1. brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach,
2. filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
3. linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie,
4. brak opisów alternatywnych grafik,
5. pliki pdf powstały na podstawie dokumentów skanów, które nie mają dobrze zaznaczonej struktury logicznej,
6. mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
7. część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.
Oświadczenie sporządzono, dnia: 30.12.2020r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych:
1. Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
2. Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
3. Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
1. widoczny fokus
2. wyróżnienie odnośników
3. kontrast między tekstem a tłem min 4.5:1
8. w materiałach do 01 grudnia 2020 grafiki posiadają alternatywne opisy
Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
• pochodzą z różnych źródeł,
• opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
• opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Strona internetowa szkoły nie posiada następujących ułatwień dla osób niepełnosprawnych:
1. wersji kontrastowej
2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu
3. podświetlenia linków.

Brak aplikacji mobilnej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Rafał Hnitecki adres poczty elektronicznej rhnitecki@zszbogatynia.info.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 757733374 lub dzwoniąc i wysyłając SMS na numer 661 404 195. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dane teleadresowe siedziby Zespołu Szkół Zawodowych w Bogatyni:
adres: ul. Kościuszki 33, 59-920 Bogatynia
telefon: 75 7733374
e-mail: zszbogatynia@o2.pl

Dostępność architektoniczna


Siedziba: Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni, ul. Kościuszki 33 59-920 Bogatynia

W skład Zespołu Szkół Zawodowych w Bogatyni wchodzą następujące budynki:
I. budynek szkolny – „budynek A”
II. budynek warsztatowy czterokondygnacyjny - „budynek B”
III. budynek magazynowy oraz warsztatowy - „budynek C”

Wjazd na teren posesji możliwy jest przez bramą wjazdową znajdującą się między budynkami „A” i „B”, tj. od ul. Kościuszki.
Wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych – w środku posesji po prawej stronie przy budynku B, które jest oznaczone widoczną tablicą informacyjną pionową.
Żeby dotrzeć na miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, należy zadzwonić pod numer 75 7733374 i poinformować o zamiarze wjazdu na teren posesji.
Na terenie posesji można poruszać się na wózku i dotrzeć do budynków szkoły.
Aby przywieść osoby niepełnosprawne do szkoły można podjechać i zatrzymać się przed bramą wjazdową instytucji, i z stamtąd, przez bramkę przy budynku „A” wejść na teren posesji lub zadzwonić na numer 7733374 i poinformować o zamiarze wjazdu na teren posesji.

Dostępność wejścia:

PLAN SYTUACYJNY BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W BOGATYNI www.zszbogatynia.info/dokumenty/plan_sytuacyjny.jpg

1. Do budynku „A” prowadzą 2 wejścia od ul. Kościuszki:
a. wejście główne - schody;
b. druga strona budynku – bramka, możliwe jest wejście osób niepełnosprawnych tylko na parter budynku.

2. Do budynku „B” prowadzą 2 wejścia A i B, możliwe wejście osób niepełnosprawnych tylko na parter budynku. Wejścia są wąskie i uniemożliwiają swobodne poruszanie się osób na wózkach.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze we wszystkich budynkach. Do wyższych części budynków utrudnienia architektoniczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
W budynkach nie ma windy, brak platformy przyschodowej.

3. Do budynku „C” parterowy - od posesji prowadzą wejścia do poszczególnych pomieszczeń umożliwiające wejście osób niepełnosprawnych.

W celu załatwienia spraw przez osoby z niepełnosprawnościami należy wejść do budynku „A”. Po wejściu do budynku należy skierować się do portierni.
Portiernia znajduje się na parterze przy wejściu do budynku. Pracownik portierni telefonicznie przywołuje merytorycznego pracownika, który obsługę interesanta z niepełnosprawnością prowadzi w wyznaczonym pomieszczeniu na parterze budynku lub jeżeli nie jest to niepełnosprawność ruchowa kieruje do odpowiednich osób.
Osoba na wózku nie ma możliwości dotarcia na pozostałe piętra szkoły.


Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w budynku „A”.


Na parterze po lewej stronie od wejścia głównego budynku „A” i „B” znajduje się tablica informacyjna z rozkładem pomieszczeń.
Na każdym piętrze w każdym budynku zamieszczone są schematy przeciwpożarowe, na których widnieje rozkład pomieszczeń na danym piętrze w budynku.

Brak informacji na temat rozkładu pomieszczeń dla osób niewidomych.

Dostosowania: zastosowano kontrastowe elementy - różnice poziomów na korytarzach.

Do budynku można wejść z psem asystującym. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

W Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni od 01.10.2021 r. znajduje się przenośne urządzenie pętli indukcyjnej, dzięki temu osoba niedosłysząca będzie mogła samodzielnie załatwić sprawę. Urządzenie to może być używane podczas wizyt osób niedosłyszących.
System działa na zasadzie wzmocnionych sygnałów dźwiękowych do aparatów słuchowych wyposażonych w przełącznik „T” lub „MT”, który umożliwia odbieranie sygnałów elektromagnetycznych wytwarzanych przez pętlę indukcyjną. Aparat słuchowy przetwarza sygnał na dźwięk, dopasowany do wytwarzanych przez pętle indukcyjną.

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących:

1. Osoby posługujące się językiem migowym chcące umówić się na spotkanie z pracownikiem szkoły, proszone są o przesłanie wniosku www.zszbogatynia.info/dokumenty/wniosek_dostepnosc.pdf o zapewnienie dostępności na adres poczty elektronicznej: bkasprzyk@zszbogatynia.info lub na numer faksu: 75 77 32179.
2. Powyższe zgłoszenie należy przesłać na min. 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni.
Skorzystanie z usługi tłumacza języka migowego jest bezpłatne dla osoby będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.

W CELU SPRAWNEGO ZAŁATWIENIA SPRAWY OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI PROSIMY O WYPEŁNIENIE DOŁĄCZONEGO WNIOSKU O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI I PRZESŁANIE NA ADRES E -MAIL: bkasprzyk@zszbogatynia.info

www.zszbogatynia.info/dokumenty/wniosek_dostepnosc.pdf

21 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Deklaracja dostępnośći