Klauzula informacyjna dla pracownika/zleceniobiorcy/stażysty/praktykanta

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

KLAUZULA DLA PRACOWNIKÓW, ZLECENIOBIORCY, STAŻYSTY, PRAKTYKANTA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo-wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni, któ-rego siedziba znajduje się w Bogatyni, przy ul. Tadeusza Kościuszki 33, telefon 75 77 33 374

2. Administrator danych wyznaczył Inspektorem Ochrony Danych, z którym można kontaktować się listownie lub drogą mailowa: iod.zsz@powiat.zgorzelec.pl.

3. Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie:

  1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji umowy o pracę/zlecenie/dzieło staż/praktykę;

  2) art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w celu wykonania obowiązków wynikających z prawa pracy, przez co rozumiemy także:

    a) wykonywanie obowiązków z zakresu BHP,

    b) rozliczanie wszelkich należności,

    c) zgłaszanie pracowników do odpowiednich urzędów,

    d) archiwizowanie akt osobowych,

    e) wykonywanie obowiązków względem ZUS, urzędów skarbowych czy NFZ,

    f) ocenę zdolności pracownika do pracy,

    g) szkolenia pracowników;

    h) zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektów oraz zabez-pieczenia mienia;

    i) wykonywanie obowiązków związanych z prowadzeniem ZFŚS;

    j) wykonywaniem obowiązków wynikających z prowadzeniem PPK;

  3) art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych oso-bowych (np. prywatny nr telefonu bądź wizerunek);

  4) art. 10 RODO w zakresie pozyskiwania informacji o niekaralności zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego;

  5) art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora:    

    a) dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową o pracę/zlecenie;

    b) realizacji umów z klientami, kontrahentami i dostawcami.

4. Pani/Pana dane możemy udostępniać następującym odbiorcą:

  1) podmiotom uprawnione na podstawie przepisów prawa (min. bank, Poczta Polska, ZUS, US, NFZ, instytucja prowadząca PPK, PFR, i inne organy państwowe);

  2) podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów powierzenia (dostawcom usług IT, firmą hostingowym, firmą brakującym dokumenty archiwalne, podmiotom świadczącym usługi serwisowe dla systemów informatycznych oraz usługi serwera mailowego, firmą świad-czącym usługi z zakresu BHP).

5. Posiada Pani/Pan następujące prawa: prawo dostępu do treści swoich danych – art. 15 RODO; prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO; prawo do usunięcia danych – art. 17 RODO; prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO; prawo do przenoszeni danych – art. 20 RODO; prawo do sprzeciwu – art. 21 RODO.

6. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO); Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa; Telefon: 22 531 03 00.

7. Pani/Pana dane, nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym w formie profilowania.

8. Podanie danych osobowych w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa jest obligatoryjne w celu nawiązania stosunku pracy/zlecenia/stażu/praktyki. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne a zgoda na ich przetwarzania może zostać cofnięta w dowolnym momencie (kontakt listowny na adres Administratora bądź na adres e-mail: zszbogatynia@o2.pl

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, od daty zakończenia sprawy przez okres przewidziany dla archiwizacji dokumentów i wskazany dla danego rodzaju sprawy w obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazie akt Zespołu Szkół Zawodowych w Bogatyni min:

   1) do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy o pracę;

   2) do momentu wygaśnięcia obowiązku ich archiwizacji, tj. akta kadrowe są  archiwizowane  przez 50 lat od dnia zakończenia pracy przez ubezpieczonego pracownika bądź do 10 lat m.in. dla umów zawieranych po 1 stycznia 2019 r.;

  3) dane osobowe zawarte w dokumentacji, na podstawie której przyznano świadczenia z ZFŚS, oraz w pozostałej dokumentacji, np. we wnioskach pracowników o świadczenia, będą prze-chowywane przez 5 lat;

  4) dane osobowe zawarte w dokumentacji PPK – 5 lat, licząc od dnia wymagalności wpłaty zgodnie z przepisami o PPK oraz 10 lat zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z FUS;

  5) do dnia wniesienia uzasadnionego sprzeciwu lub cofnięcia zgody, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora lub do-browolna zgody osoby, której dane dotyczą;

  6) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda wyra-żona na podstawie przepisów RODO – prawo do wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem. 
Wersja do druku

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:ZSZ Bogatynia
Data utworzenia:2022-01-21
Data publikacji:2022-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Beata Kasprzyk
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1632