Klauzula informacyjna monitoring

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO) informuję, że:


1.  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni.
2. Administrator danych wyznaczył Inspektorem Ochrony Danych, z którym można kontaktować się listownie lub drogą mailowa: iod.zsz@powiat.zgorzelec.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora polegającym na zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia.
4. Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary siedziby administratora: budynki przy ul. Tadeusza Kościuszki 33 oraz obszar wokół budynków (np.: brama wjazdowa, chodniki, plac pomiędzy budynkami) a także pomieszczenia wewnątrz takie jak: korytarze.
5. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne maksymalnie przez okres 7 dni. Czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora. Po skończeniu się miejsca na dysku dane zostają automatycznie nadpisywane. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
6. Sąd dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, niszczeniu i kradzieży mienia:
a. na wniosek osób trzecich;
b. na wniosek organów prowadzących postępowania;
c. na wniosek Kierownika jednostki.
7. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Kierownika jednostki. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.
8. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
10.Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO): Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa; Telefon: 22 531 03 00, w przypadku, gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:ZSZ Bogatynia
Data utworzenia:2022-01-21
Data publikacji:2022-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Beata Kasprzyk
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1715

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-11-22 14:09:47AdministratorAktualizacja danychKlauzula informacyjna monitoring