Klauzula informacyjna dla kontrachentów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRACHENTÓW

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych oso bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule   13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana da nych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni, Tadeusza Kościuszki 33 , 59 9 20 Bogatynia
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych email: iod.zsz@powiat.zgorzelec.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zawartej umowy.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni
6. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarza nia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO); Adres Stawki 2, 00 193 Warszawa; Telefon 22 531 03 00 8.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane
9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest niezbędne w celu nawiązania i realizacji postanowień umowy. 
Wersja do druku

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:ZSZ Bogatynia
Data utworzenia:2022-01-21
Data publikacji:2022-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Beata Kasprzyk
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1858

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-11-22 14:11:19AdministratorAktualizacja danychKlauzula informacyjna dla kontrachentów